Politika privatnosti

Zodax doo Beograd kao zvanični zastupnik Messe Frankfurt GmbH za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju (u daljem tekstu Zastupnik ili Rukovalac podataka) obrađuje Vaše podatke o ličnosti (u daljem tekstu podaci) na zakonit i transparentan način, stoga Vam u nastavku pružamo pregled načina obrade Vaših ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i regulativom EU (GDPR 2016/679).

1. Informacije rukovaoca podacima: Zodax doo Beograd Zvanični zastupnik Messe Frankfurt GmbH u Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji Resavska 32 11000 Beograd Srbija +381 11 322 06 00 e-mail adresa: info@serbia.messefrankfurt.com 2. Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti: Svrha i pravni osnov obrade podataka zavise od poslovnog odnosa uspostavljenog sa Zastupnikom, uz Vašu prethodnu saglasnost, u meri u kojoj je potrebno radi ispunjenja svrhe u koju se podaci prikupljaju. Podaci se mogu prikupljati i obrađivati u svrhu izvršenja ugovora (prethodno uspostavljenog sa Messe Frankfurt GmbH) i/ili u svrhu zaštite legitimnog interesa Zastupnika (na osnovu ugovornih obaveza koje Zastupnik ima prema Messe Frankfurt GmbH) i/ili trećih lica. a) Pružanje usluga i izvršenje ugovora: Obrada Vaših podataka neophodna je za zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju proizvoda i/ili usluga Messe Frankfurt GmbH i/ili kako bi Zastupnik na Vaš zahtev preduzeo određene radnje pre zaključenja ugovora. Ukoliko ne dostavite potpune podatke Rukovalac neće biti u mogućnosti da odgovori na Vaš zahtev za pružanjem usluga, samim tim neće biti u mogućnosti da zaključi ugovor sa Vama. b) Ispunjenje legitimnih interesa Zastupnika ili trećih lica (npr. Messe Frankfurt GmbH): U određenim slučajevima Zastupnik vrši prikupljanje Vaših podataka na osnovu zaštite legitimnih interesa (u skladu sa ugovornim obavezama koje Zastupnik ima prema Messe Frankfurt GmbH), bilo svojih ili trećih lica. Zastupnik prikupljanje i obradu podataka zasniva na legitimnom interesu u sledećim situacijama: - kada je svrha obrade utvrđivanje stavova i mišljenja klijenata u okviru razvoja novih proizvoda i usluga i/ili unapređenja postojećih (koje pruža Messe Frankfurt GmbH), tako da bolje odgovara potrebama i željama klijenata; - kada je svrha obrade podataka neophodna za izvršenje usluga hostinga i backend infrastrukture; - kada je obrada potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih postupaka pred državnim organima radi ostvarivanja prava i interesa Zastupnika ili drugih lica. c) Pristanak na obradu podataka: Vaš pristanak na obradu podataka o ličnosti Zastupniku daje pravo da Vam dostavlja komercijalne informacije i direktne ponude proizvoda i usluga Messe Frankfurt GmbH, kao i da Vam se obrati radi ispitivanja tržišta ili zadovoljstva proizvodima i/ili uslugama koje pruža Zastupnik i/ili Messe Frankfurt GmbH. Obrada u navedene svrhe vrši se kako bi Zastupnik i/ili Messe Frankfurt GmbH dodatno prilagodio ponudu Vašim željama i potrebama, blagovremeno Vas obavestio o novim uslugama i pogodnostima, dobio povratne informacije o pruženim uslugama, razmotrio predloge za poboljšanja, uključio Vas u istraživanja i ankete koje sprovodi. Uskraćivanje pristanka na obradu u navedene svrhe ne utiče na izvršenje ugovora koji ste zaključili sa Messe Frankfurt GmbH, sporovođenje propisanih obaveza, niti obradu zasnovanu na legitimnom interesu Zastupnika ili trećih lica. Dati pristanak možete u bilo trenutku opozvati kontaktiranjem Zastupnika ili slanjem zahteva za opozivanje pristanka na e-mail adresu datu u odeljku 1. 3. Vrste podataka o ličnosti koje se obrađuju: a) Identifikacioni podaci: U cilju uspostavljanja poslovnog odnosa potrebni su nam Vaši osnovni identifikacioni podaci. Među vrstama ličnih podataka koje Zastupnik prikuplja nalaze se: ime, prezime, broj telefona, fax, email adresa, poštanski broj, grad, oblast, država, pol, naziv privrednog društva, PIB, adresa privrednog društva, veb sajt. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve podatke o ličnosti Zastupnik prikuplja isključivo u cilju obezbeđivanja proizvoda i/ili usluga za svoje klijente, te ukoliko klijent ne obezbedi sve tražene podatke, Zastupnik neće moći da pruži traženu uslugu. Svi podaci se prikupljaju dobrovoljnim pristankom klijenata. U slučajevima u kojima Zastupnik posebno naglašava da neki podaci nisu potrebni pri pružanju odredjenih usluga, korisnici naših usluga mogu da ne saopšte ove podatke, bez posledica na ispunjenje ili dostupnost proizvoda i/ili usluga. b) Podaci koje Zastupnik prikuplja od trećih lica: Osim kao rukovalac obrade, Zastupnik obrađuje i određene lične podatke kao obrađivač na osnovu ugovora kojim su joj treća lica poverila određene poslove obrade podataka o ličnosti (npr. Messe Frankfurt GmbH, filijale Messe Frankfurt-a širom sveta, neki drugi zastupnik Messe Frankfurt GmbH). U tim slučajevima Zastupnik obrađuje podatke isključivo po nalogu i uputsvima koji su saglasni Zakonu, dobijeni od rukovaoca podataka. 4. Način obrade podataka o ličnosti: Vaše podatke prikupljamo od Vas direktno ili od trećih lica, uz Vašu prethodno datu saglasnost. Ukoliko Vaše podatke nismo prikupili neposredno od Vas, Zastupnik Vas o uslovima obrade podataka obaveštava najkasnije u roku od 30 dana od dana kada su podaci prikupljeni. Način obrade Vaših podataka biće u skladu sa zakonskim propisima i merama zaštite Vaših ličnih podataka. 5. Prenos podataka trećim licima: Pristup Vašim podacima dobiće samo oni kojima su Vaši podaci potrebni da bi zadovoljili predugovorne, ugovorne i zakonske obaveze ili da bi komunicirali sa Vama. To može uključivati: a) Messe Frankfurt GmbH i filijale Messe Frankfurt-a širom sveta; b) druge zastupnike Messe Frankfurt GmbH širom sveta; c) druge pružaoce usluga; d) nadležne ograne. 6. Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju: Ukoliko se nalazite izvan EU/EEA, Vaši lični podaci mogu se preneti u zemlje unutar EU/EEA ili na neki drugi način izvan Vaše države prebivališta. U zavisnosti od lokacije klijenta, prenošenje podataka može podrazumevati prenošenje podataka o ličnosti u neku drugu državu. Vodimo veliku pažnju da osiguramo usklađenost sa lokalnim zakonima prilikom prenosa podataka preko granice. Radi pružanja dodatnih informacija o merama zaštite prenosa podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju mozete kontaktirati Zastupnika na neki od načina, u skladu sa informacijama pruženim u odeljku 1. 7. Metode obrade i čuvanje podataka: Vaši podaci o ličnosti obrađuju se ručno i elektronski, a za neke svrhe i automatski. Podaci se čuvaju do momenta prestanka svrhe obrade u koju su prikupljeni, osim ukoliko su Zastupniku potrebni za ostvarianje ugovornih obaveza (npr. sa Messe Frankfurt GmbH) ili legitimnih interesa. 8. Prava lica na koja se odnose podaci: U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Zastupniku na neki od načina, u skladu sa informacijama pruženim u odeljku 1. Kao lice čiji se podaci prikupljaju i obrađuju od strane Zastupnika imate sledeća prava: a) Pravo na pristup: Od Zastupnika možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete adekvatne informacije o obradi (npr. svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja, itd.). Kada se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju imate pravo da budete upoznati sa merama zaštite u vezi sa prenosom. Zastupnik će Vam na zahtev dostaviti kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Ako zahtev dostavite u elektronskoj formi i ukoliko niste drugačije zatražili, informacije će Vam biti dostavljene u elektronskoj formi. b) Pravo na ispravku podataka: Na Vaš zahtev Zastupnik će verifikovati tačnost Vaših podataka, ažurirati ih i/ili po zahtevu dopuniti. c) Pravo na brisanje podataka: Zastupnik će na Vaš zahtev izbrisati Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjene zakonske obaveze. Zastupnik ne može brisati Vaše podatke o ličnosti ako je obaveza njihove obrade propisana zakonom ili je reč o obaveznoj obradi od strane državnog organa. d) Pravo na ograničavanje obrade podataka: Zastupnik će na Vaš zahtev ograničiti obradu podataka ako su ispunjene zakonske obaveze. U ovom slučaju, Zastupnik neće obrađivati podatke za bilo koju drugu svrhu osim čuvanja. e) Pravo na prenosivost podataka: Zastupnik će Vam na Vaš zahtev dostaviti podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i omogućiti da ih prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Zastupnika, ukoliko je to tehnički izvodljivo. f) Pravo na prigovor: Ukoliko smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor Zastupniku na obradu Vaših podataka o ličnosti. Zastupnik je dužan da prekine sa obradom Vaših podataka, osim ako je predočeno da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva. Zastupniku možete podneti prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem. U tom slučaju Vaši podaci o ličnosti neće se dalje obrađivati u takve svrhe. g) Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pravo na upravnu i sudsku zaštitu: Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ili ukoliko niste zadovolji njegovom odlukom možete pokrenuti upravni spor u predviđenom zakonskom roku. Podnošenje tužbe u upravnom sporu ne utiče na pravo da se pokrenu drugi postupci upravne ili sudske zaštite. 9. Promene Politike privatnosti: Zastupnik zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku tako što Vas obaveštava na ovoj veb stranici. Ukoliko promene utiču na aktivnosti obrade obavljene na osnovu saglasnosti klijenata, zastupnik će zatražiti novu saglasnost od korisnika, ukoliko je to potrebno. Ova Politika privatnosti je pripremljena na osnovu odredbe lokalnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i Regulative EU (GDPR 2016/679).

Poštovani korisnici, naš sajt koristi kolačiće (cookies) u cilju pružanja najboljeg iskustva. Korišćenjem naše internet stranice, usaglašavate se sa korišćenjem kolačića. Više informacija